Voorwaarden en Tarieven

Camp Fiscaal Advocaat is de handelsnaam van de eenmanszaak van mr. drs. A.E.T.M. van de Camp en is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63043742.

 

Mr. drs. A.E.T.M. van de Camp is ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse orde van advocaten. In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft hij "Belastingrecht" als hoofdrechtsgebied laten registreren. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

Camp Fiscaal Advocaat beschikt niet over een stichting derdengelden en kan dus ook geen derdengelden voor clienten ontvangen.

 

Een eerste oriënterend gesprek is gratis en voor beide partijen vrijblijvend.

 

De werkzaamheden voor cliënten worden verricht in het kader van een overeenkomst van opdracht tussen cliënt en mr. drs. A.E.T.M. van de Camp h.o.d.n. Camp Fiscaal Advocaat. Eveneens zijn algemene voorwaarden (klik hier voor de algemene voorwaarden) van toepassing waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Onder andere is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering.

 

Camp Fiscaal Advocaat is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid, met een eigen risico van € 2.500,-- per aanspraak en een maximumdekking van € 2.500.000,-- per aanspraak, waarbij per kalenderjaar voor alle aanspraken samen niet meer wordt vergoed dan € 5.000.000,--.

 

Voorafgaand aan de werkzaamheden worden afspraken gemaakt over de kosten hiervan. Afhankelijk van de aard van de zaak en de wensen van beide partijen, kan dat een vast uurtarief (met een opslag voor algemene kantoorkosten) zijn, maar ook een vaste prijs voor de hele zaak of een onderdeel daarvan. In bepaalde zaken is het ook mogelijk om naast een vast (uur)tarief ook aanvullend een resultaatafhankelijk tarief overeen te komen (voor zover in overeenstemming met de regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten). Daarnaast worden griffierechten en bijvoorbeeld kosten voor deurwaarders, ingeschakelde derden, koeriersdiensten, vertaalbureaus, en reiskosten aan de cliënt doorberekend. Camp Fiscaal Advocaat werkt niet op toevoegingsbasis

Camp Fiscaal Advocaat hecht grote waarde aan de tevredenheid van de cliënten. Ik zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van mijn dienstverlening. Ik stel het op prijs indien u dat dan direct aan mij voorlegt, om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en eventuele herhaling te voorkomen. De procedure staat beschreven in de kantoorklachtenregeling (klik hier voor de kantoorklachtenregeling).

 

Informatie over het verwerken en bewaren van persoonsgegevens is opgenomen in de privacyverklaring (klik hier voor de privacyverklaring).