Formeel belastingrecht

Dit is de natuurlijke werkomgeving voor mij als fiscaal-advocaat. Het gaat dan om de taken, bevoegdheden en verplichtingen van alle partijen; noem het maar de regels van het spel. Het gelijk hebben en het gelijk krijgen.

 

Voorbeelden:

  • - Termijnen voor aangifte en aanslag?

  • - Mag de inspecteur later nog navorderen of naheffen?

  • - Welke informatie moet aan de Belastingdienst worden verstrekt en hoe en wanneer?

  • - Is een informatiebeschikking terecht?

  • - Omkering en verzwaring van de bewijslast?

  • - Is de fiscale boete terecht?

  • - Bezwaar en beroep?

  • - Schadevergoeding van handelingen van de Belastingdienst?

PAGE UP

Fiscale invorderingsgeschillen

De Belastingdienst legt u een aanslag op die u niet wilt of kunt betalen. Betaalt u niet, dan kan de Ontvanger van de Belastingdienst allerlei invorderingsmaatregelen nemen: dwangbevel, beslaglegging, executieverkoop, faillissementsaanvraag, aansprakelijkstelling directeur of opdrachtgevers (ketenaansprakelijkheid) of andere derden. Dat kan het einde van het bedrijf betekenen of in ieder geval een forse schade.

Ik weet daar wel raad mee en kan de juiste stappen zetten. Het punt is vaak om op tijd de juiste eerste “formele” stap te zetten en daarmee uw rechten veilig te stellen en de voortdenderende trein te stoppen om verdere schade te voorkomen. Dat kan zijn een verzoek, bezwaar, beroep of dagvaarding van de Ontvanger zijn.

Zo kan een executieverkoop nog met een verzetdagvaarding op de voorafgaande dag worden voorkomen.

 

Nog liever adviseer ik u om al vooraf uw positie tegenover de Ontvanger te versterken. Dat kan door bijvoorbeeld een aanpassing van de ondernemingsstructuur, goede contracten en een tijdige “melding betalingsonmacht” voor B.V.’s.

PAGE UP

Belastingcontrole/FIOD-zaken/Belastingfraude

Zeker bij belastingcontroles heeft de belastingdienst de neiging om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken of te overschrijden. Dan is het goed om behalve oog voor de cijfers, ook oog te hebben voor de formele spelregels en piketpaaltjes te slaan tot waar de Belastingdienst mag gaan. Voor mij als fiscaal-advocaat is dat vaak gemakkelijker te doen dan voor de eigen accountant of belastingadviseur.

 

Gaat het om een fraude-onderzoek of een fiscaal-strafrechtelijk onderzoek dan is bijstand van een fiscaal-advocaat sowieso noodzakelijk. Belastingfraude kan dan zelfs leiden tot gevangenisstraf. U kunt worden opgepakt voor verhoor. Dat leidt vaak, onder dreiging met van alles en nog wat, tot allerlei goedbedoelde “spontane” verklaringen waarvan u wellicht achteraf spijt krijgt omdat ze toch iets anders op papier zijn gezet. In dit soort gevallen doet u er eigenlijk altijd verstandig aan om niets te zeggen totdat u een advocaat heeft gesproken. U bent ook niet verplicht om te antwoorden op vragen van ambtenaren. Het kan zijn dat ze u dan “vastzetten”; heel vervelend, maar minder vervelend dan de gevolgen van een verkeerde verklaring.

PAGE UP

Fiscale procedures

In Nederland kan iedereen een fiscale procedure voeren zonder bijstand van een advocaat. Veel procedures worden daarom door de burger zelf gevoerd of met hulp van zijn accountant of belastingadviseur. Dat gaat ook vaak heel goed.

 

Soms is het beter om een fiscaal-advocaat in te schakelen. Procederen is een vak apart en iets anders dan adviseren. Het gaat er dan om alle procedurele regels goed te benutten. Als advocaat ben ik daarin beter thuis dan uw accountant of belastingadviseur.

 

Regelmatig voer ik daarom als fiscaal-advocaat samen met een accountant of belastingadviseur de procedure. We brengen dan allebei onze specifieke kennis en ervaring in en combineren dan beide werelden. Mijn inbreng is dan gericht op de formele regels omtrent de handelwijze van de belastingdienst bij het opleggen van de aanslag en wijze van procederen. De belastingadviseur richt zich dan op de meer fiscaal-inhoudelijke aspecten.  

PAGE UP

Inkeer buitenlands vermogen

De belastingdienst krijgt steeds meer informatie over buitenlandse bankrekeningen en maakt daar speciale projecten van, waarvan het “succes” door het Ministerie van Financiën breed in de kranten wordt uitgemeten. Het bankgeheim, zelfs in Zwitserland of Luxemburg, wordt steeds minder zeker. Tegelijkertijd (en niet toevallig) komt de overheid met al dan niet tijdelijke inkeer- regelingen.

 

Werk aan de winkel voor mij als fiscaal-advocaat. Als advocaat kun je een cliënt vaak beter van dienst zijn dan de accountant of belastingadviseur. Enerzijds omdat je vaker een beter zicht hebt op de formele spelregels en anderzijds omdat je een wettelijk verschoningsrecht/geheimhoudingsplicht hebt zodat de informatie ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijft. Deze garantie kan en mag een accountant of belastingadviseur niet geven.

 

Sinds 1 juli 2014 is de inkeerregeling voor dit soort situaties minder gunstig geworden. Er is nu een boete van maximaal 30% mogelijk. Dat kan veel zijn, maar nog altijd minder dan bij ontdekking door de Belastingdienst.

PAGE UP

Bijstand aan adviseurs

Ik ben geen concurrent van een accountant of een belastingadviseur. Wij begeven ons op andere werkterreinen. Een accountant of belastingadviseur kan juist een beroep doen op mijn expertise. Dit in belang van zijn klanten maar zeker ook voor zijn eigen belang.

 

Ik kan zijn klanten bijstaan in allerlei formeelrechtelijke fiscale kwesties (zie andere onderdelen) waarin de accountant of belastingadviseur minder thuis is en zonder dat deze bang hoeft te zijn dat hij zijn klant aan mij verliest; ik begeef me immers nooit op zijn werkterrein. Vergelijk het met een huisarts en een specialist; meestal heb je de eerste en soms de tweede nodig.

 

Maar de accountant of belastingadviseur kan ook zelf het ongewenste onderwerp van onderzoek worden door bijvoorbeeld de Belastingdienst of FIOD. Zo kan hij strafrechtelijk worden vervolgd indien hij betrokken is bij strafrechtelijke handelingen van zijn klant. Maar hij kan ook een fiscale boete krijgen als hij betrokken is bij een fiscale overtreding door een klant. Sinds 1 januari 2014 kunnen niet alleen “plegers en medeplegers” maar ook “medeplichtigen, uitlokkers of doen plegers” een fiscale boete opgelegd krijgen.

 

De grenzen zijn niet altijd duidelijk. Maar er is zeker sprake van een risico bij het bewust en met medeweten van zijn klant een onjuiste aangifte laten opstellen. Maar ook het uit het zicht van de belastingdienst houden van documenten van de klant, is een risico. Net als het niet of onvoldoende distantiëren van bepaalde handelingen van zijn klant. De accountant of belastingadviseur die zich tegen dit soort gevolgen wil verdedigen zal zich vaak in een positie gedrongen zien waarin hij een tegengesteld belang heeft als dat van zijn klant. Een weinig begerenswaardige positie waaruit ik hem als fiscaal- advocaat wellicht nog kan verlossen.

 

Hetzelfde kan zich voordoen als de accountant of belastingadviseur zich afvraagt of zich gedwongen ziet een handeling van zijn klant te “melden”’ in het kader van de Wwft. Waar doet hij dan goed aan? Gaat hij ten onrechte niet over tot een melding dan loopt hij een risico dat hijzelf wordt aangesproken. Bij een onterechte melding riskeert hij het verlies van een klant. Bij deze beslissing kan ik behulpzaam zijn door een juiste afweging te maken.

PAGE UP

Geschillen tussen ondernemer en adviseur

Onenigheid tussen de ondernemer en (dan vaak ex-) adviseur over de fiscale advisering of juist het uitblijven daarvan, kan leiden tot een aansprakelijkstelling en een civiele procedure voor vergoeding van de schade.

 

Ik kan dan één van beide partijen als advocaat bijstaan en met mijn fiscale kennis en achtergrond goed onderbouwen of de adviseur in dit geval anders had moeten handelen en of er daardoor schade is ontstaan, en zo ja hoe groot die schade dan is.

PAGE UP

Paardenkwesties

Vanuit mijn hobby, paardensport, ben ik ook beroepshalve betrokken geraakt bij de paardenwereld. Daar spelen nogal wat fiscale en juridische kwesties. Er is een veelheid aan verschillende soorten activiteiten en bedrijven ontstaan, waardoor er ook veel verschillende fiscale en juridische regels kunnen gelden. Daarom vind ik nogsteeds dat je hippische kwesties eigenlijk alleen goed kunt oplossen als je ook als advocaat of adviseur een grondige kennis hebt van deze sector.

 

Behalve bij fiscale kwesties ben ik betrokken bij juridische kwesties omtrent paarden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om procedures over een verkocht paard met al dan niet “verborgen gebreken”, of aansprakelijkheidskwesties bij schade aan of door een paard.

 

Zo is hobby ook een beetje beroep en andersom!

PAGE UP

Nieuws